คุณลักษณะนักรบพิเศษ

คุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ ๕ ประการ คือ

51๑.เป็นนักรบที่ดี

เหตุผล : มีลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์สูงส่งยิงปืนแม่นยำ วินัยเยี่ยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจห้าวหาญอดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีทักษะและสามารถทำการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จโดยไม่ย้อท้อ

 

 

๒.เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดีผบ1.๙๕๔ เชคพกด

เหตุผล : มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการข่าวทุก ๆ ด้านทั้งข่าวเปิดและข่าวลับ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าว การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านข่าวกรอง อยู่เสมอ

 

dscn1312๓.เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

เหตุผล : มีความสามารถในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชารวมทั้งกำลังตัวแทน ชป.ควบคุมใช้งาน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกำลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาร่วมกัน ในการ ปฏิบัติงานร่วมก้น ในการปฏิบัติงานร่วมก้บ ทภ.และ กกล. ป้องกันชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะขีดความสามารถของหน่วย

 

๔.เป็นครูที่ดีอพป

เหตุผล : มีควมารอบรู้่ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติการรบได้้จริง รวมทั้งสามาถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องยุทธวิธี และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่  ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้กับกำลังรบตามแบบ กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนได้

 

กฬาเยาวชนสนตสข20๕.เป็นนักจัดตั้งที่ดี

เหตุผล : มีความเป็นนักจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ นักปลุกะดมมืออาชีพคือ ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องแนะนำให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กาจัดตั้งบรรลุไปสู่การใช้งานตามแผนงาน / โครงการที่่กำหนด

Go to top