ประวัติวันรบพิเศษ

fswcom หน่วยรบพิเศษ ของกองทัพไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2497 ในนามของกองพันทหารพลร่ม ที่ตั้ง ณ บ้านป่าหวาย  ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี พ.ต.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นผู้บังคับกองพัน

กองพันทหารพลร่มในยุคแรกได้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานโครงการของกองทัพบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนต่างก็ประจักษ์ถึงขีดความสามารถของกองพันทหารพลร่มในเรื่อง การรบ การกระโดดร่ม การช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ และป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของลักธิคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันความต้องการที่จะใช้หน่วยทหารพลร่มปฏิบัติภารกิจมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษได้รับการปรับปรุงพัฒนามาโดยลำดับ จากกองพันทหารพลร่มได้รับพิจารณาให้ขยายกำลังเป็น กองรบพิเศษ(พลร่ม) และต่อมาได้มีการขยายกำลังเป็นระดับกองพล คือ ศูนย์สงครามพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์ทางวิทยาการและศูนย์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ มีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ฝีกอบรม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงครามพิเศษ ได้กำหนดอัตรารายละเอียดเพื่อใช่ในการจัดและบรรจุกำลัง โดยได้ออกคำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 15/09 ลง 24 กุมภาพันธ์ 2509 ต่อมากองทัพบกได้เพิ่มภารกิจให้กว้างขวางมากยี่งขึ้นในเรื่อง สงครามนอกแบบ เพื่อ สนับสนุนแผนป้องกันประเทศ ซึ่งเน้นความสำคัญให้กับการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษจึงได้จัดตั้ง หน่วยบัญชากรสงครามพิเศษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2526 เพื่อทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยรบพิเศษที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว จึงนับได้ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น "วันรบพิเศษ" โดยีการจัดกิจกรรมและรำลึกถึงนักรบพิเศษที่ได้สร้างวีรกรรมดีเด่น เป็นเกรียรติประวัติให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณงามความดีของนักรบ พิิเศษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชของชาติ

Login

Go to top