เครื่องหมายหน่วย

logo

เครื่องหมายและสัญลักษณ์

 •     ตัวอักษร U สงครามนอกแบบ [ Unconventional Warfare ] ซึ่งเป็นภารกิจของหน่วย
 •     ปีกและร่ม ความสามารถในการส่งทางอากาศ อันเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วย
 •     ดาวสามดวง อัตรากำลังของหน่วยระดับกองทัพภาคมีผู้บัญชาการยศ พลโท
 •     สีดำที่ตัวยู ภารกิจภายใต้การปิดลับที่ไม่เปิดเผย
 •     สีฟ้าที่พื้น ขอบเขตอันกว้างไกลตามภารกิจของหน่วย

คุณลักษณะนักรบพิเศษ

คุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ ๕ ประการ คือ

51๑.เป็นนักรบที่ดี

เหตุผล : มีลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์สูงส่งยิงปืนแม่นยำ วินัยเยี่ยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจห้าวหาญอดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีทักษะและสามารถทำการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จโดยไม่ย้อท้อ

 

 

๒.เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดีผบ1.๙๕๔ เชคพกด

เหตุผล : มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการข่าวทุก ๆ ด้านทั้งข่าวเปิดและข่าวลับ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าว การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านข่าวกรอง อยู่เสมอ

 

dscn1312๓.เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

เหตุผล : มีความสามารถในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชารวมทั้งกำลังตัวแทน ชป.ควบคุมใช้งาน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกำลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาร่วมกัน ในการ ปฏิบัติงานร่วมก้น ในการปฏิบัติงานร่วมก้บ ทภ.และ กกล. ป้องกันชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะขีดความสามารถของหน่วย

 

๔.เป็นครูที่ดีอพป

เหตุผล : มีควมารอบรู้่ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติการรบได้้จริง รวมทั้งสามาถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องยุทธวิธี และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่  ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้กับกำลังรบตามแบบ กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนได้

 

กฬาเยาวชนสนตสข20๕.เป็นนักจัดตั้งที่ดี

เหตุผล : มีความเป็นนักจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ นักปลุกะดมมืออาชีพคือ ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องแนะนำให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กาจัดตั้งบรรลุไปสู่การใช้งานตามแผนงาน / โครงการที่่กำหนด

ประวัติค่ายทหาร

.............. ในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณได้ต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชของบ้าน เมืองมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ละครั้งประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงเกียรติประวัติของเหล่าวีระบุรุษ ผู้กล้าให้อนุชนร่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างมิใช่แต่เพียงความกล้าหาญและ การเสียสละ เท่านั้นพวกเรายังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การรบในสมรภูมิต่างๆซึ่งได้พัฒนา รูปแบบมาจน เป็นสงครามพิเศษในปัจจุบัน จากภาวะสงครามอันเนื่องมาจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งมุ่งกระทำต่อ ภูมิภาค ของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยไม่อาจรอดพ้นจากภัยคุกคาม ดังกล่าวได้การต่อสู้ระหว่าง โลกเสรีกับคอมมิวนิสต์ ได้ขยายตัวและเกิดขึ้นในหลายๆ ทุกภูมิภาคของโลก จนทำให้ในที่ สุดกลุ่มประเทศอินโดจีนต้องอยู่ภายใต้การยึดครองของคอมมิวนิสต์และภัยคุกคาม ดังกล่าว ได้คืบคลานเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไม่มีทางหลีกเหลี่ยง บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และ สงครามอินโดจีนที่ได้มีการใช้กำลัง ประชาชน ในรูปแบบต่าง ๆ และ ที่สำคัญ คือประเทศที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าต้อง เพลี่ยงพล้ำแก่ประเทศ ที่มีศักยภาพทางทหาร ที่ด้อยกว่าด้วยการใช้ การสงครามพิเศษและการปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ อย่างได้ผล กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการปฏิบัติการสงครามพิเศษ ที่ จะสามารถเผชิญและลดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศได้จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยรบ พิเศษขึ้น เป็นหน่วยแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 ที่บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เธ›เธฒเธซเธงเธฒเธข
ค่ายวชิราลงกรณ์ (ป่าหวาย)
...............ใช้ชื่อว่า " กองพันทหารพลร่ม" หรือที่รู้จักกันดีในนามของ "พลร่มป่าหวาย" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 หลังวันเสียงปืนแตก ที่อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มทำสงครามประชาชน เพื่อล้มล้างรัฐบาล กองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษเข้าต่อสู้กับภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ และเพื่อเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง ศูนย์สงครามพิเศษขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ
 • วางแผน ดำเนินการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับ การสงครามพิเศษ การยุทธส่งทางอากาศ และการส่งกำลังบำรุงทางอากาศ
 • ดำเนินการ วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม และทำตำราในทางิวทยการที่เกี่ยวข้อง
  • ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนดโดยมีผู้บัญชาการศูนย์ สงครามพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ
  swc
  ศูนย์สงครามพิเศษ
      ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 สถานการณ์การต่อสู้ด้วยอาวุธภายในประเทศ ได้เบาบางลง ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกประเทศกองทัพบกจึงได้จัดตั้ง หน่วยรบพิเศษเข้าปฏิบัติการ และได้จัดตั้ง กองพลรบพิเศษที่ 1, กองพลรบพิเศษที่ 2 เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2526 ได้มีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสงครามพิเศษ
  เธšเธเธ™เธชเธจ
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

  ............... ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยบังคับบัญชากำลังรบพิเศษทั้งปวงแทนศูนย์สงครามพิเศษ โดยให้ศูนย์สงครามพิเศษทำหน้าที่เป็นหน่วยสายวิทยาการเพื่อดำเนินงานด้านการฝึก ศึกษา เพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า จากสถานการณ์สู้รบในอดีตจนถึงปัจจุบันกองทัพบกได้ใช้หน่วยรบพิเศษ เข้าแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองในขณะเดียวกันได้เร่งรัดพัฒนาการจัดหน่วยให้มีขีด ความสาจนเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน เทียบเท่ากองทัพภาคมีภารกิจเกี่ยวกับ การสงครามพิเศษทั้งปวง ตั้งแต่การวางแผน อำนวยการ กำกับการทั้งด้านการ ฝึกศึกษา และการ ปฏิบัติงาน เป็นหน่วยหวังผลทางยุทธศาสตร์มีบทบาทในการออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบ ที่เสียเปรียบ การปฏิบัติงานของหน่วยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยามปกติในพื้นที่ รับผิดชอบ

  Page 2 of 3

  หมวดหมู่รอง

  Go to top