หลักการปกครองบังคับบัญชาคน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า การปกครอง ไว้ว่า "ดูแล คุ้มครอง ระวังรักษา บริการ"  ส่วนบังคับบัญชา หมายถึง มีอำนาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่เรียกผู้มีอำนาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการนั้นว่า "ผู้บังคับบัญชา" เรียกผู้อยู่ใต้อำนาจปกครองควบคุมดูแลและสั่งการนั้นว่า "ผู้ใต้บังคับบัญชา"

Read more...

มาตราการรักษายอดกำลังพลปี ๕๕-๕๙

มาตราการรักษายอดกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

Login

Go to top