นโยบาย ผบ.นสศ.ในอดีต

นโยบาย ผบ.นสศ.ในอดีต

ยศทหารภาษาอังกฤษ 3 เหล่าทัพ

หลักคิด : เตรียมความพร้อมด้านภาษาของกำลังพล นสศ. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ความคาดหวัง : กำลังพลของ นสศ.เข้ามาใช้ประโยชน์ เรื่อง ยศทหารภาษาอังกฤษ ในการกรอกประวัติ ข้อมูลการศึกษา อบรมที่จะต้องใช้ ยศ-ชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ

กลุ่มเป้าหมาย : กำลังพลทหารของ นสศ.และทบ ที่แวะมาชมเว็บไซต์นี้

วิธีการ : นำเอาตาราง ยศทหารภาษาอังกฤษ 3 เหล่าทัพ มาเผยแพร่ให้ดูกันตามตารางด้านล่างเลยครับ

ทหารอากาศ

คำย่อ

ทหารบก

คำย่อ

ทหารเรือ

คำย่อ

จอมพลอากาศ
Marshal of the Royal
Thai Air Force

 

จอมพล
Field Marshal

 

จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet

 

พลอากาศเอก
Air Chief Marshal

พล.อ.อ.
ACM

พลเอก
General

พล.อ.
Gen.

พลเรือเอก
Admiral

พล.ร.อ.
Adm.

พลอากาศโท
Air Marshal

พล.อ.ท.
AM

พลโท
Lieutenant General

พล.ท.
Lt.Gen.

พลเรือโท
Vice Admiral

พล.ร.ท.
VAdm.

พลอากาศตรี
Air Vice Marshal

พล.อ.ต.
AVM

พลตรี
Major General

พล.ต.
Maj.Gen.

พลเรือตรี
Rear Admiral

พล.ร.ต.
RAdm.

นาวาอากาศเอก
Group Captain

น.อ.
Gp.Capt.

พันเอก
Colonel

พ.อ.
Col.

นาวาเอก
Captain

น.อ. ร.น.
Capt.

นาวาอากาศโท
Wing Commander

น.ท.
Wg.Cdr.

พันโท
Lieutenant Colonel

พ.ท.
Lt.Col.

นาวาโท
Commander

น.ท. ร.น.
Cdr.

นาวาอากาศตรี
Squadron Leader

น.ต.
Sqn.Ldr.

พันตรี
Major

พ.ต.
Maj.

นาวาตรี
Lieutenant Commander

น.ต. ร.น.
LCdr.

เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant

ร.อ.
Flt.Lt.

ร้อยเอก
Captain

ร.อ.
Capt.

เรือเอก
Lieutenant

ร.อ. ร.น.
Lt.

เรืออากาศโท
Flying Officer

ร.ท.
Flg.Off.

ร้อยโท
Lieutenant

ร.ท.
Lt.

เรือโท
Lieutenant Junior Grade

ร.ท. ร.น.
Lt.JG.

เรืออากาศตรี
Pilot Officer

ร.ต.
Plt.Off.

ร้อยตรี
Sub Lieutenant

ร.ต.
SubLt.

เรือตรี
Sub Lieutenant

ร.ต. ร.น.
SubLt.

พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant First Class

พ.อ.อ.
FS 1

จ่าสิบเอก
Sergeant Major 1st Class

จ.ส.อ.
SM 1

พันจ่าเอก
Chief Petty Officer 1st Class

พ.จ.อ.
CPO 1

พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant Second Class

พ.อ.ท.
FS 2

จ่าสิบโท
Sergeant Major 2nd Class

จ.ส.ท.
SM 2

พันจ่าโท
Chief Petty Officer 2nd Class

พ.จ.ท.
CPO 2

พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant Third Class

พ.อ.ต.
FS 3

จ่าสิบตรี
Sergeant Major 3rd Class

จ.ส.ต.
SM 3

พันจ่าตรี
Chief Petty Officer 3rd Class

พ.จ.ต.
CPO 3

จ่าอากาศเอก
Sergeant

จ.อ.
Sgt.

สิบเอก
Sergeant

ส.อ.
Sgt.

จ่าเอก
Petty Officer 1st Class

จ.อ.
PO 1

จ่าอากาศโท
Corporal

จ.ท.
Cpl.

สิบโท
Corporal

ส.ท.
Cpl.

จ่าโท
Petty Officer 2nd Class

จ.ท.
PO 2

จ่าอากาศตรี
Leading Aircraftman

จ.ต.
LAC

สิบตรี
Private 1st Class

ส.ต.
Pfc.

จ่าตรี
Petty Officer 3rd Class

จ.ต.
PO 3

พลทหาร
Airman

พลฯ
Amn.

พลทหาร
Private

พลฯ
Pvt.

พลทหาร
Seaman

พลฯ
-

 

 

โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ อาจจะเคยมีดำถามขึ้นมาในใจ หรืออาจเคยพูดตัดพ้อกับตัวเองว่า "เราจะรักษาโรคพวกนี้ไปเพื่ออะไร มันเป็นโรคเรื้อรังอย่างไรก็รักษาไม่หาย นอกจากจะตายไปเสียก่อน" หรือ "กินยาที่ละเป็นกำ เบื่อกินยาแล้ว" บ้างก็ว่าอ่านเพิ่มเติม

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 3

Login

Go to top