การจัดการความรู้ นสศ.

รายละเอียดข้อมูล การจัดการความรู้ นสศ.

1.การทำบัตรผ่านเข้าอออก(กขว.นสศ.)

2.การจัดทำมัลติวิชั่นสรุปผลงานหน่วย (กวก.ศสพ.)

3.การศึกษาทางพลเรือน(กกพ.นสศ.)

4.การจัดการที่ดิน ทบ.(พล.รพศ.๑)

5.การดำเนินการกรณี น.ส.เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

6.การดำเนินการกรณีทหารขาดหนีราชการ(รพศ.๒ พัน.๑)

7.การแต่งตั้ง เลื่อนยศ น.,ส.(รพศ.๓)

8.การบริหารอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ(นตร.ศสพ.)

9.ขั้นตอนการทดสอบ อจย.(กวก.ศสพ.)

10.การเข้ารับการศึกษาทางทหาร (กยก.นสศ.)

11.ขั้นตอนการจัดทำ อจย(กวก.ศสพ.)

12.การบรรยายต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

13.ขั้นตอนการจัดทำ อฉก.(กวก.ศสพ.)

14.การบรรจุกำลังพล (พัน.ปจว.)

15.การจำหน่าย สป. 2-4 สาย พธ.(รพศ.๓)

16.การพิจารณาบำเหน็จประจำปี (รพศ.๕ พัน๑)

17.การซ่อมบำรุงร่ม (กอง พธ.สกอ.)

18.การจัดทวารสารทหารพลร่ม(กวก.ศสพ.)

19.การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (กวก.ศสพ.)

20.การจัดทำงบประมาณ (ผคง.ศสพ.)

21.การส่งกำลังทางอากาศ(กอง พธ.สกอ.)

22.การของบประมาณการกำลังพล(รพศ.๒ พัน.๒)

23.การจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ(กบร.ศสพ.)

24.การบริหารจัดการที่ดิน ทบ.(พล.รพศ.๑)

25.การพับร่มบุคคลโดด(กอง พธ.สกอ.)

26.การพิจารณาบำเหน็จประจำปี(รพศ.๔ พัน.๒)

Login

Go to top