ขอบัตรผ่านยานพาหนะ

การขอบัตรผ่านยานพาหนะ ของกำลังพล นสศ.และ ขนต.นสศ. รวมทั้งบุคคลภายนอก จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดยานพาหนะทุกชนิดและพิมพ์แบบฟอร์มออกมา เพื่อมาติดต่อขอรับบัตรผ่านจาก กขว.นสศ.ต่อไปครับ 

กรอกข้อมูลยานพาหนะ คลิก 

Go to top