บทความล่าสุด

การสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับส่วนราชการต่างๆ

 

   - เมื่อ 26-28 พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์, ส่วนราชการ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเครือข่ายฝายมีชีวิต ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยซับตะกั่ว
รปภาพ13

รปภาพ14

รปภาพ15

และวันที่ 29 พ.ค.59 ในพื้นที่บริเวณป่าชุมชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รวมจำนวน 11 ฝาย  ผลการปฏิบัติ ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รปภาพ16

 

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน...

info SWCOM

Go to top