การสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับส่วนราชการต่างๆ

 

   - เมื่อ 26-28 พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์, ส่วนราชการ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเครือข่ายฝายมีชีวิต ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยซับตะกั่ว
รปภาพ13

รปภาพ14

รปภาพ15

และวันที่ 29 พ.ค.59 ในพื้นที่บริเวณป่าชุมชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รวมจำนวน 11 ฝาย  ผลการปฏิบัติ ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รปภาพ16

 

Go to top