ศัพท์ทหารบก

ศัพท์ทหารบก

ศัพท์ทางทหาร (military words)

หน่วยและตำแหน่งทหารบก

 • กองบัญชาการกองทัพบก (สำนักงานผู้บังคับบัญชา) Royal Thai Army Headquarters (Office of The Command)
 • ผบ.ทบ. Commander in Chief, Royal Thai Army
 • รอง ผบ.ทบ. Deputy Commander in Chief, Royal ThaiArmy
 • ผู้ช่วย ผบ.ทบ. Assistant Commander in Chief, Royal Thai Army
 • เสนาธิการทหารบก Chief of Staff, Royal Thai Army
 • รองเสนาธิการทหารบก Deputy Chief of Staff, Royal Thai Army
 • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกำลังพล Assistant Chief of staff For Personel,Royal Thai Army
 • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายข่าว Assistant Chief of Staff For Intelligence,Royal Thai Army
 • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ Assintant Chief of Staff For Intelligence,Royal Thai Army
 • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายส่งกำลังบำรุง Assistant Chief of Staff For Logistics,Royal Thai Army
 • ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน Assistant Chief of Staff For Civil Affairs,Royal Thai Army
 • เลขานุการกองทัพบก Secretary to the Royal Thai Army
 • เจ้ากรมกำลังพลทหารบก Director of Personnel
 • เจ้ากรมข่าวทหารบก Director of Intelligence
 • เจ้ากรมยุทธการทหารบก Director of Operations
 • เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Director of Logistics
 • เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก Director of Civil Affairs
 • ปลัดบัญชีทหารบก Comptroller of The Army
 • เจ้ากรมสารบรรณทหารบก Adjutant General
 • เจ้ากรมการเงินทหารบก Chief of Finance
 • เจ้ากรมจเรทหารบก Inspector General
 • เจ้ากรมสารวัตรทหารบก Provost Marshal General
 • เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก Chief of Special Services
 • เจ้ากรมกำลังสำรองทหารบก Chief of Reserve Affairs
 • ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
 • ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
 • ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ Commanding General, Army Weapons Production Center
 • เจ้ากรมการทหารช่าง Chief of Engineer Department
 • เจ้ากรมการทหารสื่อสาร Chief of Signal Department
 • เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก Chief of Ordnance
 • เจ้ากรมขนส่งทหารบก Chief of Transportation
 • เจ้ากรมพลาธิการทหารบก Quartermaster General
 • เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก Chief of Post Engineer
 • เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก Chief of Veterinary Service
 • เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Chief of the Chemical Department
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก Chief of the Medical Department

ส่วนภูมิภาค (Army Area)

 • แม่ทัพ Commander
 • แม่ทัพภาค Army Area Commander
 • มณฑลทหารบก Military Circle
 • ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก Commanding General, Military Circle
 • จังหวัดทหารบก Military District
 • ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก Military District Commanding Officer

ส่วนการศึกษา

 • กรมยุทธศึกษาทหารบก Army Training Command
 • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก Chief of Army Training Command
 • ศูนย์การทหารราบ Infantry Center
 • ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ Commanding General, Infantry Center
 • โรงเรียนทหารราบ Infantry School
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Commandant, Infantry School
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Deputy, Commandant Infantry School
 • โรงเรียนนายสิบทหารบก Army Non Commissioned Officer School
 • ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center
 • ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า Commanding General Cavalry Center
 • โรงเรียนทหารม้า Cavalry School
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า Commandant, Cavalry School
 • กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
 • กองร้อยทหารสื่อสาร Signal Company
 • กองพันบินทหารบก Army Aviation Battalion
 • กองบินเบา Light Aviation Company
 • หน่วยข่าวกรองทางทหาร Intelligence Unit
 • ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศ Army Air Defense Artillery Center
 • กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) Antiaircraft Artillery Division
 • กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Antiaircraft Artillery Regiment
 • พัน ปตอ.1(ปตอ.1) 1 st Antiaircraft Artillery Battalion
 • กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Low Altitude Antiaircraft Artillery Battery
 • กองพันป้องกันฐานบิน (พัน.ปฐบ.) Airbase Defense Battalion
 • กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.) Field Artillery Division
 • กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 (ป.1) 1 st Field Artillery Regiment
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 (ป.พัน.1) 1 st Field Artillery Battalion
 • กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย(ร้อย.ป.คปม.) Target Acquisition Battery
 • กองร้อยวิทยาศาสตร์ Chemical Company

กองพล (Division)

 • ผู้บัญชาการกองพล Division Commanding General
 • รองผู้บัญชาการกองพล Division Deputy Commanding General
 • เสนาธิการกองพล Division Chief of Staff
 • นายทหารฝ่ายกำลังพล (สธ.1) Personal Staff Officer (G1)
 • นายทหารฝ่ายการข่าวกรองทางการรบ (สธ.2) Combat Intelligence Staff Officer (G2)
 • นายทหารฝ่ายยุทธการ (สธ.3) Operation Staff Officer (G3)
 • นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (สธ.4) Logistics Staff Officer (G4)
 • นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน (สธ.5) Civil Staff Officer (G5)

กรม (Regiment)

 • ผู้บังคับการกรม Regimental Commanding Officer
 • รองผู้บังคับการกรม Regimental Executive Officer
 • เสนาธิการกรม Regimental Chief of Staff
 • นายทหารฝ่ายอำนวยการ 1-5 S1-S5
 • เหมือนกองพล แต่ใช้อักษรย่อ S
 • กองร้อยทหารราบ (ร้อย.ร.) Infantry Company
 • ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Commander
 • รองผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Executive Officer
 • หมวดทหารราบ (มว.ปล.) (Infantry Platoon)
 • ผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Leader
 • รองผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Sergeant
 • ตอนทหารราบ Infantry section
 • ผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Leader
 • รองผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Sergeant
 • หมู่ทหารราบ (หมู่ ปล.) Infantry squad
 • ผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry sguad Leader
 • รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry Assistant squad

ทหารม้า Cavalry

 • กองพันทหารม้าที่…(รถถัง) …..Tank Battalion
 • กองพันทหารม้าที่…(ลาดตระเวน) …..Cavalry Sguadron
 • ผู้บังคับกองพันทหารม้า Cavalry Squadron Commander Officer
 • รองผู้บังคับกองพันทหารม้า Cavalry Squadron Executive Officer
 • กองร้อยทหารม้า (Cavalry Troop)
 • ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Commander
 • รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Executive Officer
 • หมวดทหารม้า Cavalry platoon
 • ผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry Platoon Leader
 • รองผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry platoon Sergeant

กองพันทหารปืนใหญ่ (Artillery Battalion)

 • กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
 • ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion Commander
 • รองผู้บังคับกองพัน Artillery Battalion Executive officer
 • กองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery
 • กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battery
 • ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Commander
 • รองผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Executive Officer
 • หมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon
 • ผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Leader
 • รองผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Sergeant
 • ตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section
 • ผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Leader
 • รองผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Sergeant
 • หมู่ทหารปืนใหญ่ (Artillery squad)
 • ผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Squad Leader
 • รองผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Assistant Squad Leader

หน่วยทหารรักษาพระองค์ (Royal Guard Units)

 • กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ King’s (Queen’s) Guard Regiment
 • กรมทหารราบที่…รักษาพระองค์ (ร…รอ.) …Infantry Regiment, King’s (Royal) Guard (Queen’s Guard)
 • กองพันทหารราบที่…กรมทหารราบที่…. …Infantry Battalion…Infantry Regiment, King’s (Royal)
 • รักษาพระองค์ (ร…พัน…รอ.) Guard (Queen’s Guard)
 • กรมทหารม้าที่…รักษาพระองค์ (ม…รอ.) …Cavalry Regiment,King’s (Royal) Guard (Queen’s Guard)
 • กองพันทหารม้าที่…กรมทหารม้าที่.. …Cavallry squadron…Cavalry Regiment
 • รักษาพระองค์ (ม…พัน..รอ.) King’s (Royal) Guard (Queen’s Guard)
 • กองทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ Royal Guard Troop
 • กรมทหารปืนใหญ่ที่…รักษาพระองค์ …Artillery Regiment,King’s (Royal) Gua
  (ป.พัน…รอ.) (Queen’s Guard)
 • กองพันทหารปืนใหญ่ที่…รักษาพระองค์ …Artillery Battalion King,s (Royal) Guard (ป…Z
  (ป….พัน…รอ.) (Queen’s Guard)

หน่วยรบเฉพาะกิจ (Task Foree)

 • ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) Army Operations Center
 • กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)Internal Security Operations Command
 • ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป Director of Internal Security Operation Command (Director of ISOC)

หน่วยทั่วไป

 • หมู่กองทัพ Army Group
 • กองทัพ Army
 • กองทัพสนาม Field Army
 • กองทัพน้อย Corps
 • กองพล Division
 • กรมผสม Regimental Combat Team
 • กองพันผสม Battalion Combat Team
 • กองพัน (ทั่ว ๆ ไป) Battalion (เว้น ม.ลว.)
 • กองพันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion
 • กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
 • กองพันทหารราบ Infantry Battalion
 • กองพันทหารช่าง Engineer Battalion
 • กองพันทหารสรรพาวุธ Ordnance Battalion
 • กองพันสารวัตรทหาร Military Police Battalion
 • กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
 • กองพันเสนารักษ์ Medical Battalion
 • กองพันทหารม้า Cavalry Squadron
 • กองพันรถถัง Tank Battalion
 • กองร้อย (ทั่ว ๆ ไป) (ร้อย) Company
 • กองร้อยทหารช่าง Engineer Company
 • กองร้อยทหารราบ Infantry Company
 • กองร้อยลาดตระเวน Reconnaissance Company
 • ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา Psychological Operation Team
 • หมวด Platoon
 • หมวดสายพานลำเลียงพลที่… Armored Personnel Carrier Platoon
 • ตอน Section
 • หมู่ Squad
 • ชุด (ยิง) ชุดปฎิบัติการ Team
 • กระทรวง Ministry
 • หน่วยขึ้นตรง (นขต.) Organic Units
 • โรงเรียนชั้น ผบ.พัน… …Advanced Course School
 • โรงเรียนชั้น ผบ.ร้อย… …Basic Course School
 • คลังกระสุน Ordnance Ammunition Depot
 • คลังแสง Ordnance Depot
 • คลังสื่อสาร Signal Depot
 • โรงพยาบาลสนาม Field Hospital
 • ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการ
 • ผู้บัญชาการ Commanding General
 • รองผู้บัญชาการ Deputy Commanding General
 • แม่ทัพภาคที่… …Army Area Commander
 • รองแม่ทัพภาคที่… …Army Area Deputy Commander
 • เสนาธิการกองทัพภาค… …Army Area Chief of Staff
 • รองเสนาธิการกองทัพภาค… …Army Area Deputy Chief of Staff
 • ผู้บังคับการ Commanding Officer
 • รองผู้บังคับการ (ตั้งแต่กรมลงไป) Executive Officer
 • ผู้บังคับกอง Commander
 • รองผู้บังคับกอง (กองพัน,กองร้อย) Executive Officer
 • ผู้บังคับหมวด Platoon Leader
 • รองผู้บังคับหมวด Platoon Sergeant
 • ผู้บังคับตอน Section Leader
 • รองผู้บังคับตอน Section Sergeant
 • ผู้บังคับหมู่ Squad Leader
 • รองผู้บังคับหมู่ Assistant Squad Leader
 • เจ้ากรม Chief, Commanding General
 • เจ้ากรม (ฝ่ายอำนวยการ) Director
 • ผู้อำนวยการกอง (ผอ.) Director
 • หัวหน้าฝ่าย… Chief of …Branch
 • หัวหน้ากอง… Chief of …Division
 • หัวหน้าแผนก..,หัวหน้า.. Chief of …Section
 • ประจำ… Attached to
 • ประจำกรม… Attached in …Department
 • ประจำกอง… Attached in …Division
 • ประจำแผนก… Attached in …Section
 • กองร้อยอิสระ Separate Company
 • กองเกียรติยศ Guard of Honor

เบ็ดเตล็ด

 • ที่ปรึกษา Advisor
 • นายทหารคนสนิท Aide De Camp
 • นายทหารหญิง Women’s Army
 • นายทหารติดต่อ Liasion Officer
 • นายทหารนักเรียน Student Officer
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการ Staff Officer
 • นายทหารฝ่ายยุทธการ Operations Officer
 • นายทหารเวร Duty Officer
 • นายทหารกองหนุน Reserve Officer
 • นายทหารเวรประจำวัน Duty of the Day Officer
 • นักบินทหารบก Army Aviator
 • นักบินทหารอากาศ Air Force Aviator
 • นักเรียนเตรียมทหาร Pre Cadet
 • นักเรียนนายร้อยทหารบก Army Cadet
 • นักเรียนนายเรืออากาศ Air Force Cadet
 • นักเรียนนายเรือ Navy Cadet
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจ Police Cadet
 • ผู้ช่วย Assistant
 • ผู้ควบคุมดูแล Supervisor or Superintendent
 • ผู้ชำนาญการ Specialist,Expert
 • ผู้ชำนาญการทางทหาร Military Specialist
 • ผู้บังคับกองรักษาการณ์ Officer of Guard
 • อนุศาสนาจารย์ Chaplain
 • พิธีรับทหารใหม่ Induction
 • หน่วยทหารพราน Ranger Forces
 • ทหารพราน Ranger
 • หลักสูตรชั้นนายร้อย… Officer Basic Course
 • หลักสูตรชั้น ผบ.พัน… Officer Advance Conrse
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ Infantry Officer Basic Course
 • หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ Infantry Officer Advance Course
 • หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส Army Senior Officer Course

เครื่องหมายและเครื่องแบบทหาร (Military insignia and Uniform)

 • เครื่องหมายยศ Qrade insignia หรือ Rank insignia
 • เครื่องหมายเหล่า Branch insignia
 • เครื่องหมายสังกัด Unit insignia
 • เครื่องหมายจู่โจม (ไทย) Ranger badge
 • เครื่องหมายจู่โจม (สหรัฐ) Ranger tab
 • เครื่องหมายรบพิเศษ (สหรัฐ) Special forces tab (มีอักษร Special forces)
 • เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 1 Master parachutist badge
 • เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 2 Senior parachutist badge
 • เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 3 Parachutist badge
 • เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 1 Master army aviation badge
 • เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 2 Senior army aviation badge
 • เครื่องหมายนักบิน ชั้น 3 Army aviation badge
 • เครื่องหมายนักดำน้ำ Divers badges
 • เครื่องหมายพลแม่นปืน Markmanship badge
 • เครื่องแบบ Uniform
 • เครื่องแบบปฏิบัติงาน Duty uniform
 • เครื่องแบบชุดเขียวคอแบะ Army green uniform
 • เครื่องแบบชุดขาว Army white uniform
 • เครื่องแบบชุดฝึก Field uniform
 • ชุดพละ Sweat suit
 • เสื้อยืด T – shirt
 • ผ้าคลุมกันฝน (ผ้าปันโจ) Poncho liner
 • ผ้าพันคอ Scarf
 • ป้ายชื่อโลหะ Name tag หรือ name plate
 • ป้ายชื่อผ้า (ชุดฝึก) Name tapes
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The order
 • (เครื่องราชฯ) ช้างเผือก The white elephant
 • (เครื่องราชฯ) มงกุฎไทย The crown of Thailand
 • เหรียญ Medal
 • เหรียญกล้าหาญ Bravery medal
 • เหรียญราชการ Service medal
 • เหรียญราชการชายแดน Border service medal
 • เหรียญที่ระลึก Souvenir medal
 • เหรียญชัยสมรภูมิ Victory medal
 • แพรแถบ Ribbons
 • หมวกหนีบ Garrison cap
 • หมวกทรงหม้อตาล Service cap
 • หมวกแบเร่ต์ Beret
 • หมวกเหล็ก Helmet (Steel pot)
 • หน้าหมวก Cap badge
 • ผ้าพันขอบหมวก Cap band
 • สายรัดคาง Chin strap
 • กะบังหมวก Peak
 • เสื้อ Shirt
 • หัวเข็มขัด Buckle
 • สายเข็มขัด Belt
 • กางเกงขายาว Trousers
 • รองเท้า Shoes
 • รองเท้าคอมแบท (ฝึก) Combat boots
 • ถุงเท้า Socks
 • ถุงมือ Gloves

เงิน การลา และการดำเนินการกำลังพล

 • เงินเดือน Salary
 • เงินค่าเช่าบ้าน Allowances for quarters
 • เงินค่าเช่าที่พัก Quarters allowances
 • เงินค่าเช่าที่พักและอาหาร Quarters and subsistence allowance
 • เงินบำเหน็จและบำนาญ Lumpsum and pension pay
 • เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร Subsistence allowance
 • เงินรองจ่าย Imprest fund
 • เงินนอกงบประมาณ Nonappropriated fund
 • เงินทุนหมุนเวียน Revolving fund
 • เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา (พ.ค.ว.) Education pay
 • เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่ม Parachute pay
 • ประจำกอง (พ.ด.ร.)
 • เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่ม Reserved parachute pay
 • สำรอง (พ.ด.ร.ส.)
 • เงินเพิ่มพเศษค่าสู้รบ Combat pay
 • เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบิน Observation flying pay
 • หลักฐานการจ่ายเงิน Pay records
 • บัญชีจ่ายเงิน pay rolls
 • การจ่าย Issue
 • ใบขอเบิก Issue slip
 • การออกคำสั่ง Issuance of order
 • ใบลาที่อนุมัติให้ลาราชการ Leave
 • ใบลา,ขอลาพัก Leave of
 • การลาและการได้รับอนุญาตให้ออก Leave and passes

นอกบริเวณ

 • รักษาราชการแทน (รรก.),ทำการแทน Acting
 • สำรองราชการ (สรก.) Reserved in
 • การขาดราชการ Absent without leave
 • การได้รับแต่งตั้งยศ หรือตำแหน่ง Appointment
 • การเลื่อนยศ Promotion
 • การลดชั้น Downgrade
 • การลดยศ Demotion
 • การย้ายขาด Permanent change of station
 • การช่วยราชการ Temporary duty
 • พักราชการ Suspend
 • การย้ายเหล่า Transfer
 • การบรรจุใหม่ Reassignment
 • การไล่ออก Dismissal
 • การให้ออก Discharge
 • การปลด (ประจำการ) Retirement
 • การลาออก Resignation
 • ความก้าวหน้าของอาชีพ Career progression
 • ผังการจัด Organization chart
 • อัตรากำลังพล (ตาม อ.จ.ย.) Personnel basis
 • อัตรา Strength
 • อัตราเติม Full strength
 • อัตราลด Reduced strength
 • อัตราโครง Cadre strength
 • อัตรายุทโธปกรณ์ Equipment
 • ตำแหน่ง Designation

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหน่วยงานทหารในต่างประเทศ

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน American language course (Alc)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน Australian English language course (Aelc)
 • กรมยุทธศึกษาทหารบก Army training command
 • การทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ English comprehension level (Ecl.)(แบบอเมริกัน)
 • การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ Australian second language proficiency (แบบออสเตรเลีย) Test (Aslpr Test)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็น Test of English as a foreign language
 • ภาษาต่างประเทศ (Toefl)
 • คณะกรรมการประสานงานการช่วยเหลือและ Joint united states miliary advisory group
 • ติดต่อทางทหารประจำประเทศไทย(จม.ไทย) to Thailand (Jusmag Thai)
 • โครงการช่วยเหลือทางทหาร Military assistance Program
 • โครงการร่วมมือป้องกันร่วมระหว่างไทย-ออสเตรเลีย Defense Cooperation Program (Dcp)
 • คำสั่งเดินทางไปต่างประเทศ Invitation travel order (Ito)
 • ศูนย์ภาษา ยศ.ทบ. (ไทย) Language center army training command
 • สำนักข่าวสารอเมริกัน United states information service (Usis)
 • สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารบก Office of army attache
 • ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารบก Army attache
 • สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารอากาศ Office of air force attache
 • ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารอากาศ Airforce attache
 • สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารเรือ Office of navy attache
 • ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือ Navy attache

เอกสารในการปฎิบัติงานทั่วไปของฝ่ายอำนวยการ

 • คำสั่งนโยบาย Directive
 • สาส์นยุทธการ Letter of instruction
 • ปกปิด Restricted
 • ลับ Confidential
 • ลับมาก Secret
 • ลับที่สุด Top secret
 • ด่วนที่สุด Flash
 • ด่วนมาก Immediate
 • ด่วน Priority
 • ปกติ Routing
 • แฟ้มนโยบาย Policy plan
 • บันทึกประจำวัน Daily Journal
 • เอกสารแยกเรื่อง Worksheet
 • บัญชีหน่วยทหาร Troop list
 • คำสั่งปกติ Routine orders
 • หนังสือเวียน Circulars
 • คำสั่งศาลทหาร Courts-martial orders
 • บันทึกข้อความ Memorandums
 • ข้อบังคับทหารบก Army regulation
 • ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ Staff study
 • ผนวก ก Annex a
 • อนุผนวก 1 Appedix 1
 • ใบแทรก ก Tab a
 • ใบแนบ 1 Enclosure 1
 • อาวุธและยุทธภัณท์ (Weapons and Equipment)
 • ปืนพก Pistol
 • ปืนเล็กยาว Rifle
 • ปืนซุ่มยิง Sniper rifle
 • ปืนลูกซอง Shotgun
 • ปืนกลมือ Sub-machine Gun
 • ปืนกลเบา Light machine Gun
 • ปืนกลเบาของหมู่ Squad automatic weapon
 • ปืนกลหนัก Heavy machine qun
 • ลูกระเบิดขว้าง Hand qrenade
 • เครื่องยิงลูกระเบิดจาก ปลย. Grenade launcher
 • ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง Recoiless rifle
 • อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง Light antiarmor weapon
 • อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง Antitank Guided missile
 • วัตถุระเบิด Explosive
 • ทุ่นระเบิด Mine
 • กับระเบิด Booby trap
 • เครื่องฉีดไฟ Flame thrower
 • เครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) Mortar
 • เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดหนัก (ค.หนัก) Heavy Mortar
 • ปืนใหญ่วิถีโค้ง Howitzer
 • ปืนใหญ่วิธีราบ Gun
 • ปืนใหญ่ขนาดเบากระสุนวิธีโค้ง Light Howitzer
 • ปืนใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิธีโค้ง Medium howitzer
 • ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Anti aircaft artillery
 • จรวดหลายลำกล้อง Multi-Launcher rocket system
 • ปืนใหญ่ลากจูง Tow
 • ปืนใหญ่อัตตาจร Self propelled
 • รถถัง Tank
 • รถถังเบา Light tank
 • รถถังหลัก Main battle tank
 • รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกาะ Armored personnal carrier (Apc)
 • รถทหารราบ (แบรดลีย์) Infantry fighting vehicle
 • รถล้อหุ้มเกราะเบา Light armor vehicle
 • เครื่องยิ่งพลุสัญญาน Pyrotechnic pistol
 • ไฟฉาย Flashlight
 • นกหวีด Whistle
 • เข็มทิศเลนเซติก Lensatic compass
 • กล้องส่องสองตา Binocular
 • กล้องมองในเวลากลางคืน Night vision goggles
 • เครื่องมองในเวลากลางคืน Night vision device
 • ดาบปลายปืนและซองดาบ Bayonet and scabbard
 • หน้ากากป้องกันไอพิษ Protective mask หรือ Gas mask
 • ซองกระสุน Magazine
 • ถุงบก (ถุงทะเล) Duffle bag
 • เป้สนาม Rock sack
 • ถุงกันน้ำ (ใส่เสื้อผ้าไว้ในเป้สนาม) Waterproof bag
 • เข็มขัดปืนพก Pistol belt
 • สายโยงบ่า (สายเก่ง) Field Suspender
 • ลั่วสนามพร้อมซอง Carrier and entrenching tool
 • กระเป๋ากระสุน Ammunition pouch
 • ชุดปฐมพยาบาล First aid kit
 • ชุดเย็บผ้า Sewing kit
 • มีดพก Pocket knife
 • กระติกน้ำ Canteen
 • กระติกน้ำขนาด 2 ควอร์ทพร้อมถุง 2-Quart canteen w/cover
 • รองในกระติกน้ำ Canteen cup
 • ถุงใส่กระติกน้ำ Canteen cover
 • เครื่องเขียน Stationary
 • ซองใส่แผนที่ Map case
 • เข็มกลัด Safety pin

ประเภทสิ่งอุปกรณ์ของกลาโหมสหรัฐ

 • สป.1 Class I อาหาร Subsistence
 • สป.2 Class II ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล Individual equipment
 • สป.3 Class III น้ำมันประเภทต่างๆ petroleum, oils, lubricants
 • สป.4 Class IV สิ่งก่อสร้าง Construction materials
 • สป.5 Class V กระสุนวัตถุระเบิด Ammunition
 • สป.6 Class VI รายการที่เป็นความต้องการของบุคคล personal demand items
 • สป.7 Class VII ยุทธภัณท์หลัก Major end item
 • สป.8 Class VIII สป.สายแพทย์ Medical supplies
 • สป.9 Class IX ชิ้นส่วนซ่อม
 • สป.10 Class X ยุทโธปกรณ์ที่มิใช่สนับสนุนโครงการทางทหาร Non-Military programs

ที่มา http://www.rta.mi.th/25030u/25031u/eleaening/Untitled-1.html

Login

Go to top