ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม พ.ศ.๒๕๔๒

 IMG 2964

๑.วัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรบพิเศษและกองทัพบก จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

๒. ผู้ที่สมควรได้รับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่มกำหนดไว้ ๓ ประเภท

    ๒.๑ ประเภท ก. มีคุณสมบัติ

          ๑) เป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พลตรีขึ้นไป และสำเร็จหลักสูตรการโดดร่มของไทยหรือต่างประเทศมาแล้ว หรือ

          ๒) เป็นผู้ที่เคยรับราชการอยู่ในหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกไทยมีเกียรติประวัติผลงานแก่หน่วยรบพิเศษ กองทัพบก และประเทศชาติ จนเป็นที่ยกย่องและน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง

     ๒.๒ ประเภท ข. มีคุณสมบัติ

           ๑) เป็นนายทหานสัญญาบัตร ชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือนายตำรวจสัญญาบัตรชั้นยศ พันตำรวจเอก ขึ้นไป หรือ

           ๒) เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ ๗ ขึ้นไป หรือ

           ๓) เป็นบุคคลให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยรบพิเศษ หรือสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมอย่างเห็นเด่นชัด

           ๔) เป็นชาวต่างประเทศผู้มีพันธกรณียกิจ หรือให้การสนับสนุนหน่วยทหารรบพิเศษ จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

     ๒.๓ ประเภท ค. มีคุณสมบัติ

           เป็นชาวต่างประเทศ(ทหาร - ตำรวจ) ผู้มีพันธกรณียกิจร่วมอยู่กับหน่วยรบพิเศษในการปฏิบัติทางยุทธวิธี จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

๓. ผู้ที่จะขอรับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ ให้รายงานพฤติกรรม พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. การมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม

    ๔.๑ บุคคลประเภท ก. ประกอบด้วย

          ๑) เครื่องหมายนักโดดร่มชั้นที่ ๑

          ๒) สายยงยศไหมแดง

          ๓) หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมูพร้อมตราหน้าหมวก

          ๔) ประกาศนียบัตร

    ๔.๒ บุคคลประเภท ข. ประกอบด้วย

          ๑) เครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์

          ๒) ประกาศนียบัตร

    ๔.๓ บุคคลประเภท ค. ประกอบด้วย

          ๑) เครื่องหมายนักโดดร่ม ชั้นที่ ๑ 

          ๒) สายยงยศไหมสีแดง

          ๓) ประกาศนียบัตร

๕. การประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

    ๕.๑ เครื่องหมายนักโดดร่ม ให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือแนวขอบกระเป๋า

    ๕.๒ สายยงยศไหมสีแดง ให้ประดับโดยคล้องใต้แขนขวา รวมปลายสายติดกันที่อินทรธนู ปลายสายถักข้างที่ประกอบติดกับตุ้มโลหะสีทองอยู่ที่อกเบื้องขวา ใช้ประดับในเวลาแต่งเครื่องแบบทหารทุกชนิด เว้นเครื่องแบบฝึกและเตรื่องแบบสนาม

๖. สิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม

    ๖.๑ เครื่องหมายนักโดดร่ม ให้ประกอบเครื่องแบบได้ทุกชนิด เว้นแต่เครื่องแบบฝึกและเครื่องแบบสนาม ใช้ชนิดปักด้วยด้ายมันหรือไหม ถ้าใช้ประกอบเครื่องแบบสโมสรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ใช้ชนิดปักหรือทำด้วยดิ้นหรือวัตถุเทียมดิ้น ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง

    ๖.๒ ผู้ได้รับเครื่องหมายนักโดดร่ม และสายยงยศไหมสีแดง ให้แต่งกายได้เช่นเดียวกับ นักโดดร่มประจำกองในโอกาสที่ไปร่วมงานพิธีของหน่วยทหารรบพิเศษ ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ

๗. ผู้ที่จะรายงานขอรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ต้องเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยรายงานไปยังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรายงานพฤติกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา

๘. การขออนุมัติและมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนัโดดร่ม ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พิจารณารายงานขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้หน่วยดำเนินการจัดหาเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม พร้อมทั้งจัดทำประกาศนียบัตรและประกอบพิธีมอบให้ในโอกาศอันควรต่อไป

๙. การรายงานขออนุมัติ ให้ดำเนินการได้ปีละ ๑ ครั้ง ห้วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป เว้นแต่เป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการได้เป็นกรณีพิเศษ

                  

 

ราคากลาง สป.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

       original-1409668148965  พธ.ทบ.  แจ้งกำหนดราคากลาง สป.๓ สาย พธ. เพื่อให้การจัดทำประมาณการความต้องการงบประมาณค่าจัดหา สป.๓ สำหรับเสนอความต้องการงบประมาณแผนงานระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วงต่างๆ ใน ทบ. มีคสามเหมาะสมกับราคาจัดหาจริงในปัจจุบัน ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบส่งกำลัง สรุปรายการสำคัญดังนี้.-

        ๑.      น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๕            ราคา  ๒๖  บาท/ลิตร

        ๒.      น้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๑            ราคา  ๒๕  บาท/ลิตร

        ๓.      น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา                  ราคา  ๒๓  บาท/ลิตร

        ๔.      น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JP 8)        ราคา  ๓๓  บาท/ลิตรdownload

 

 

 

 

 

วันฉัตรมงคล ปี 2559

 เมื่อ  ๕ พ.ค.๕๙  พล.ต.อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ เสธ.นสศ. ผู้แทน ผบ.นสศ. พร้อมด้วยข้าราชการ

ทั้งภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/webspecial/domains/swcom.rta.mi.th/public_html/images/กกร.นสศ/May/5-5-59/

Page 5 of 10

Go to top