การยื่นภาษีเงินได้ประจำปี ของกำลังพล บก.นสศ.

ดาวนโหลด
 

ข่าวดี ยื่นภาษีสะดวก กับการเงิน นสศ.

กำลังพล บก.นสศ. ทุกนายต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีแม้เงินได้กำลังพลบางนายยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่ก็ต้องยื่นภาษีต่อสรรพากร เอกสารที่ต้องเตรียมในการเสียภาษีเงินประจำปีมีอะไรบ้างจะติดต่อรับได้ที่ไหนบ้าง ดังนี้.-

                1. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เงินได้ทั้งปี)                                ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.

                2. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.(สำหรับสมาชิก กบข.)                      ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.     

                3. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91                                                                       ติดต่อรับได้ที่ ผกง.นสศ.

                การยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา สามารถยื่นได้  2  ช่องทาง ดังนี้.-

                1. ยื่นสรรพากร ลพบุรี

                2. ยื่นผ่านอิเตอร์เน็ต

                มีอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ดังต่อไปนี้.-

รายการที่นำมาใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี

      เงื่อนไขในการนำมาลดหย่อนภาษี    

ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้

30,000 บาท

ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส

30,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิต

ไม่เกิน 100,000 บาท
 **ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ไม่เกิน 200,000 บาท

 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท
 **ซึ่งบิดา-มารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี และไม่กำหนดอายุขั้นต่ำ

ค่าลดหย่อนสำหรับบุตร

บุตรที่ไม่ศึกษา/และศึกษาต่างประเทศ  คนละ 15,000 บาท

และ  บุตรที่ศึกษาในประเทศ คนละ 17,000 บาท

 **รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน และบุตรต้องอายุไม่เกิน 25 ปี 

ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา

 คนละ 30,000 บาท 

 **ซึ่งบิดา-มารดา ต้องมีอายุ 60 ปี  ต้องมีรายได้ในปีขอลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท 

ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
หรือ คนทุพพลภาพ

คนละ 60,000 บาท

 **ซึ่งผู้มีเงินได้จะต้องเป็นผู้ดูแลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 ไม่เกิน 500,000 บาท
 **หักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย  

ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

ซื้อสินค้า หรือใช้บริการภายในประเทศ

ไม่เกิน 15,000 บาท

**ต้องเป็นเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า ชำระค่าบริการ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น 

ค่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ไม่เกิน 15,000 บาท

 เงินบริจาค

หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ 

 

 

อัตราภาษีเงินได้บุคลธรรมดา

0 – 150,000                             ยกเว้น                    

เกิน         150,000 – 300,000                  5%                                         เสียภาษี                   7,500                                  สะสม      7,500

เกิน         300,000 – 500,000                  10%                                      เสียภาษี                   20,000                                สะสม      27,5000

เกิน         500,000 – 750,000                  15%                                      เสียภาษี                   37,500                                สะสม      65,000

เกิน         750,000 – 1,000,000               20%                                      เสียภาษี                   50,000                                สะสม      115,000

เกิน         1,000,000 – 2,000,000            25%                                      เสียภาษี                   250,000                              สะสม      365,000

เกิน         2,000,000 – 4,000,000            30%                                      เสียภาษี                   600,000                             สะสม      965,000

เกิน         4,000,000  ขึ้นไป                    35%                                       เสียภาษี                 965,000 + ภาษีที่ต้องเสียเกิน 4,000k

ตัวอย่าง

ร.อ. วินัยฯ มีเงินได้ทั้งปี 402,720.-บาท สถานะโสด คำนวณภาษีเงินได้ดังนี้

หักค่าใช้จ่าย (40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000.- บาท)   เท่ากับ 60,000.-

ลดหย่อนส่วนตัว 30,000.-

รายได้สุทธิก่อนเสียภาษี  312,720.-บาท

150,000.- แรก ยกเว้น และเหลือ 162,720.-บาท (เกินจาก 150,000) อัตราการเสียภาษี 5%  = 7,500.-บาท

เหลือ 12,720.-บาท (ส่วนที่เกินจาก 300,000.-บาท) อัตราการเสียภาษี 10% = 1,272.-บาท

รวมเสียภาษี 7,500+1,272 = 8,722.-บาท

***เมื่อคำนวณภาษีเรียบร้อยและกรอกแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 สามารถยื่นภาษีเงินได้บุคลธรรมดา สามารถยื่นได้ช่วงประมาณ เดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ผกง.นสศ. โทร.ทบ.36744

 

 

 

5 อันดับสุดยอดโปรแกรมฟรีแวร์(Antivirus)

 

5 อันดับฟรีแวร์(Antivirus)ยอดนิยม

ทำไมต้องมีโปรแกรม Antivirus

 --

1.มีการค้นพบช่องโหว่ทุกวัน

       - ไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนสมบรูณ์แบบ

2.ใช้งานอย่างระมัดระวังด้วยตัวเอง

       - ไม่เพียงพอต่อการป้องกันอันตราย

3.มีมัลแวร์มากมายที่เหมือนจะปลอดภัย

       - หลอกให้เราติดตั้งมันโดยไม่รู้ตัว

4.ไวรัสหลายตัวลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

       - และมันไม่อาจกู้คืนได้

5.แอนตี้ไวรัสเป็นกำแพงด่านแรก

       - ที่ช่วยให้เราได้รับความปลอดภัยมากขึ้น

 

โปรแกรมแนะนำ

1. Avast Free Antivirus

- โปรแกรมนี้ติดตั้งง่าย มีการสแกนที่รวดเร็วใช้ทรัพยากรเครื่องน้อย

ดาวน์โหลด 

2.Panda Cloud Antivirus Free

- ความสามารถในการตั้งเวลาสแกนไวรัสและสแกน usb แบบออโต้ นอกจากนี้ยังมีความสารถมารถป้องกัน 100% malware พื้นฐานที่มีอยู่ปัจจุบันอีกด้วย

ดาวน์โหลด

3.ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall

- โปรแกรมสแกนไวรัส ZoneAlarm จะมีฟังชั่นไฟร์วอลล์ (firewall) และ ฟังชั่นป้องกันเวลาเข้าเว็บผ่านเบราเซอร์ (browsing protect) เป็นลูกเล่นให้ได้ใช้งานกัน สำหรับการตั้งค่าตัวโปรแกรมสแกนไวรัส ZoneAlarm ก็ทำได้ง่ายๆ ไม่เกิน 10 ปุ่มคำสั่ง

ดาวน์โหลด

4. Avira Free Antivirus

- เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสแกนไวรัสที่ดีตัวหนึ่ง โปรแกรมสแกนไวรัส Avira มีคนทั่วโลกดาวน์โหลดไปแล้วถึง 300 ล้านครั้ง โดยจะมีฟังชั่น Avira ให้เลือกอีกด้วยตอนที่ติดตั้งเพื่อช่วยป้องกันไวรัสที่จะเข้ามาทางเบราเซอร์ และ Avira Toolbar จะทำการบล็อกโฆษณาต่างที่หน้าเว็บ

ดาวน์โหลด

5.AVG Free Antivirus

- โปรแกรมสแกนไวรัส AVG จะมีความสามารถโดดเด่นทางด้าน สแกนตัวไวรัส สแกนอีเมล์ สแกนลิงค์ ปกกันทางการออนไลน์ผ่านเว็บไซด์

ดาวน์โหลด

 

เครดิต จากเว็บ http://www.ineedtoknow.org/

 

โครงการแก้มลิงห้วยกระแทก

 โครงการแก้มลิงห้วยกระแทก

หวยกระแทกจังหวัดลพบุรีได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อปรับปรุงแก้มลิงกระแทกตั้งแต่ปีงบประมาณ
2555-2558 และในปี 2559
ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในระยะที่ 4 จำนวน 18,932,500 บาท

 

นสศ.เกี่ยวข้องอย่างไร?:พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลใช้ประโยชน์ของ ศสพ. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ นสศ. ตาม น.ส.ล. ที่ 3166/2513 เขตพื้นที่ บ.ท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเองฯ ติดต่อชุมชนท่าศาลา ม.5 และ ม.7 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จว.ลพบุรี  เป็นพื้นที่ราษฎรบุกรุกถาวร 
ส่วนงานที่ร่วมมือดำเนินการ:นสศ.,ศสพ.,จังหวัด
ลพบุรี, อบต.นิคมสร้างตนเอง, เทศบาล ต.ท่าศาลา ฯลฯ 

การดำเนินการหรือกิจกรรมล่าสุด:ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว ประมาณ 60-70 % และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ระยะที่ 4 ต่อไป 

รปภาพ1
วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในลักษณะโครงการแก้มลิง สำหรับบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน, เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ทหารและราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนการเกษตรกรรมสำหรับพืชระยะสั้น, เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อการบริโภค และเพิ่มรายได้จากการประมงเสริมจากการเกษตรกรรม และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของราษฎร์บริเวณใกล้เคียง

 

Page 6 of 10

Go to top