การเบิก - รับ สป.๓

12970337 1018083288266777 1395527774 o 

การเบิกจ่าย สป.๓ ของ ทบ.

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑

   เพื่อให้การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการดำเนินไปอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติและยามสงคราม ตลอดจนกำหนดความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ให้แน่ชัด และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การจ่าย การจำหน่ายส่งคืน การรายงาน การควบคุมและการตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกองทัพบก

ความหมายของ สป.๓

อัตราน้ำมัน หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกกำหนดไว้เป็นอัตราประจำ ให้หน่วยเบิกจ่ายได้เป็นการแน่นอน

เครดิตน้ำมัน  หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกหรือหน่วยบังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกกำหนดให้หน่วยใช้เฉพาะงาน เป็นครั้งคราว ให้เบิกจ่ายตามความจำเป็น แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด

อัตราพิกัด หมายถึง จำนวนน้ำมันที่กองทัพบกกำหนดไว้ให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

น้ำมันตามอัตราพิกัด หมายถึง จำนวนน้ำมันขั้นต่ำที่หน่วยจำเป็นต้องมีสำหรับเติมเต็มถังของยานยนต์ทุกคันและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ภายในหน่วย และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันห้วงเวลาหนึ่งตามที่กองทัพบกกำหนด

ประเภทน้ำมัน ซึ่งกองทัพบกแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้.-

น้ำมันประเภท ๑ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆ ทำการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำ ในรูปของ  อัตราน้ำมัน

น้ำมันประเภท ๒ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆ ทำการเบิกจ่าย เพื่อใช้ปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะครั้งคราว  ในรูปของ เครดิต

น้ำมันประเภท ๓ หมายถึง น้ำมันที่กองทัพบกกำหนดให้หน่วยต่างๆทำการเบิกจ่ายเพื่อการสะสมเก็บรักษาหรือสำหรับเป็นน้ำมันสำรอง

ขั้นตอนและวิธีการ

. หน่วยเบิกจัดทำหลักฐานการเบิก ทบ. ๔๐๐ ๐๐๖ ขึ้น ๔ ฉบับ เสนอ ฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓ (สีชมพู ,ฟ้า , เขียว) ให้หน่วยจ่ายและเก็บฉบับที่ ๔ (สีขาว) ไว้ที่หน่วย

. เมื่อหน่วยจ่ายตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของหลักฐานการเบิก ก็ลงคุมในบัญชีการคุมยอดของหน่วยจ่าย

. เมื่อดำเนินการอนุมัติจ่ายแล้ว หน่วยจ่ายจะแจ้งให้หน่วยเบิกทราบ เพื่อดำเนินการรับต่อไป

๔. หน่วยรับ ตั้งกรรมการเพื่อเตรียมรับน้ำมันและเมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยจ่าย ให้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิรับน้ำมันพร้อมยานพาหนะไปรับน้ำมันตามวันเวลาที่นัดหมาย

๕. ผู้บังคับหน่วยรับน้ำมัน ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอย่างน้อย ๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตรอย่างน้อย ๒ นาย และต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาโดยตรง
๖. เมื่อรับน้ำมันกลับมาที่หน่วยแล้วให้ทำหลักฐานการเบิก -
 รับ ซึ่งรับมาจากหน่วยจ่ายโดยเก็บฉบับที่ ๒ (สีฟ้า) และดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้นทราบ โดยรายงานพร้อมแนบเอกสารเอกสารฉบับที่ ๔ (สีขาว)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง1430991983-7bb63273d0ebaac4ef2b7971aa452b0a

๑. ได้รับการอนุมัติสั่งจ่าย สป.๓ จาก ทบ. หรือ พธ.ทบ.

๒. กกบ.นสศ.ทำการตรวจสอบยอดที่ได้รับการอนุมัติ และดำเนินการส่งเอกสารมาให้ ผพธ.นสศ.

๓. ผพธ.นสศ.ดำเนินการเบิก สป.๓ ที่ได้รับการอนุมัติไปตามลำดับขั้นตอน เมื่อได้รับการอนุมัติการผู้บังคับบัญชาแล้ว     ผพธ.นสศ. จะส่งเอกสารฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓ (สีชมพู ,ฟ้า , เขียว) ให้ มทบ.๑๓

๔. มทบ.๑๓ ดำเนินการตรวจสอบยอด และนำเรียนผู้บังคับบัญชา และเมื่อเอกสารเสร็จสิ้นกระบวนการ จึงแจ้ง ผพธ.นสศ. ให้ดำเนินการรับน้ำมันตามที่หน่วยได้เบิกไปยัง มทบ.๑๓

๕. เมื่อ ผพธ.นสศ.  ดำเนินการรับน้ำมันเสร็จเรียบร้อย จึงให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้ เพื่อตรวจรับ สป.๓ และนำส่งเข้าคลัง สป.๓ ของ นสศ.

๖. ผพธ.นสศ. จัดทำเอกสาร เพื่อส่งให้หน่วยเหนือ ๑ ระดับชั้น โดยรายงานพร้อมแนบเอกสารเอกสารฉบับที่ ๔ (สีขาว)

 

การเขียนบทความด้วย Joomla

443737d2dJoomla นั้นยืดหยุ่นและให้ทางเลือกมากมาย ข้อเสียหนึ่งคือการใช้ Joomla อาจจะดูซับซ้อนไปบ้าง ด้วยเรื่องของการตั้งค่าและ navigation ต่างๆ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Joomla แล้ว นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไป นี่อาจเป็นทางตันเลยทีเดียว การเพิ่มบทความใหม่ผ่านทาง frontend ของ Joomla เป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่ผู้ใช้ต้องเจอเป็นด่านแรกๆ ซึ่งควรจะเป็นเรื่องที่แสนง่ายแต่หลายคนกลับมองว่าซับซ้อน

 

แบบทดสอบ End User

ผมอยากจะลองดูและทดสอบว่าผู้ใช้พบเจออะไรบ้าง ผมจึงสร้างเว็บไซต์ Joomla อย่างง่ายขึ้นมา 3 เว็บ และขอให้ Julianne แฟนผมช่วยดู แฟนผมรู้จักว่า Joomla คืออะไรแต่ไม่เคยใช้ ผมให้ข้อมูล login แก่เธอและขอให้เธอช่วยทำสิ่งต่อไปนี้:

  1. Login โดยใช้ข้อมูลที่ให้ไป
  2. ตีพิมพ์บทความในหน้า homepage โดยมีชื่อเรื่อง ข้อความ รูปภาพ และ tag
  3. Logout

12239949 986127484762987 8627673771237628622 nวิดีโอต่อไปนี้ ซึ่งเล่นด้วยความเร็ว 2 เท่าของความเร็วปกติ แสดงให้เห็นว่า Julianne ได้พยายามทำโจทย์ที่กำหนดให้อย่างไรบ้าง การเพิ่มชื่อเรื่องและข้อความนั้นทำได้ง่าย ส่วนการเพิ่มรูปและ tag นั้นยากนิดหนึ่ง แต่เธอก็ทำได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การ save บทความนั้นทำให้สับสนมากโขอยู่ บทความไม่ได้อยู่ในหน้า homepage มันไปไหนเสียล่ะ? หลังจากที่คลิกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าไปที่ backend ของ Joomla เธอก็สังเกตได้ว่า category ดังกล่าวไม่ได้ถูกเลือก

 

Page 7 of 10

Go to top