ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง บก.ศสพ. จว.ลพบุรี คลิ๊ก

การสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับส่วนราชการต่างๆ

 

   - เมื่อ 26-28 พ.ค.59 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์, ส่วนราชการ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเครือข่ายฝายมีชีวิต ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยซับตะกั่ว
รปภาพ13

รปภาพ14

รปภาพ15

และวันที่ 29 พ.ค.59 ในพื้นที่บริเวณป่าชุมชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รวมจำนวน 11 ฝาย  ผลการปฏิบัติ ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รปภาพ16

 

หลักฐานที่ใช้ในแนบการเบิกเงิน ค่าเล่าเรียน และ ค่ารักษาพยาบาล

 

  การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้มีสิทธิต้องแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้งในการเบิกเงิน เพื่อให้แผนกการเงินได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกเงินไปยังหน่วยเบิกคลัง

รายละเอียดตามลิงค์ PDF ทีแนบ

 

Page 4 of 10

Go to top